Uncategorised

Зелені янголи

Освітня програма

 

СХВАЛЕНО                                                                                ЗАТВЕРДЖУЮ

педагогічною радою                                                                  Директор Закарпатського  

Закарпатського обласного                                                        обласного палацу  

палацу дитячої та юнацької                                               дитячої та юнацької творчості „ПАДІЮН”

творчості „ПАДІЮН”                                                                  _____________ Ганущина С.І.

від 04 вересня 2018 р.

 

 

 

Освітня програма

Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості „ПАДІЮН”

Закарпатський обласний палац дитячої та юнацької творчості „ПАДІЮН” (далі „ПАДІЮН”) є закладом позашкільної освіти художньо-естетичного напряму, який призначений надавати дітям та юнацтву знання, формуючи вміння та навички за інтересами, забезпечувати потреби особистості у творчій самореалізації та інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток, підготовку до активної професійної та громадської діяльності, створювати умови для соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров’я здобувачів позашкільної освіти.

У своїй діяльності „ПАДІЮН” керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Конвенцією ООН „Про права дитини”, Законом України „Про позашкільну освіту”, Положенням про позашкільний навчально-виховний заклад та власним Статутом.

Засновником „ПАДІЮНу” є Закарпатська обласна рада, уповноважений орган управління – департамент освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації.

Головна мета „ПАДІЮНу” – забезпечення реалізації права громадян на здобуття позашкільної освіти.

Здобуття позашкільної освіти у „ПАДІЮНі” ґрунтується на принципі добровільності вибору видів діяльності, а також здійснюється за участю батьків або осіб, які їх замінюють, трудових колективів, громадських об’єднань, товариств, фондів.

Мова навчання і виховання у „ПАДІЮНі” визначається статтею 20 Закону України „Про засади державної мовної політики”.

Навчання у „ПАДІЮНі” може здійснюватися одночасно із здобуттям дошкільної, повної загальної середньої та професійної освіти. Компетентності, здобуті за програмами позашкільної освіти, можуть враховуватися та визнаватися на відповідному рівні освіти.

Освітня програма Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості „ПАДІЮН” – це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом позашкільної освіти для досягнення вихованцями певних життєвих компетентностей.

Освітня програма розроблена з врахуванням освітніх навчальних програм гуртків, які функціонують у „ПАДІЮНі” (додаток 1). Педагогічний колектив „ПАДІЮНу” керується вимогами державних нормативних актів, що визначають обов'язковий мінімум змісту та вимоги до рівня підготовки здобувачів освіти за відповідною освітньою програмою.

Ідеї гуманізації позашкільної освіти реалізуються в „ПАДІЮНІ” через особистісно орієнтований підхід до здобувачів освіти. При такому підході, що забезпечує свободу вибору змісту освіти з метою задоволення духовних, культурних, освітніх і життєвих потреб особистості, гуманне ставлення до неї, становлення її індивідуальності й забезпечення можливості самореалізації в культурно-освітньому просторі, абсолютною цінністю освіти є сама дитина. За особистісно орієнтованим підходом зміст освіти визначають не знання, а дитина, яка має свободу вибору змісту освіти для задоволення своїх освітніх, духовних, культурних, життєвих потреб особистості, яка розвивається, відбувається становлення її індивідуальності, можливості самореалізації в культурно-історичному просторі.

Призначення „ПАДІЮНу”, мета і  завдання освітньої програми

Призначення „ПАДІЮНу” – надавати здобувачам позашкільної освіти  знання за інтересами , забезпечувати їх потреби у творчій самореалізації, сприяти інтелектуальному, духовному і фізичному розвитку, готувати до професійної та громадської діяльності, створювати умови для соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров’я.

Головними завданнями „ПАДІЮНу” згідно Статуту є:

-виховання громадянина України;

-вільний розвиток особистості та формування її соціально-громадського досвіду;

-виховання у вихованців освіти поваги до Конституції України, прав, свобод людини та громадянина, почуття власної гідності, відповідальність перед законом за свої дії;

-виховання у здобувачів освіти патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу, а також інших націй та народів;у

-виховання у вихованців шанобливого ставлення до родини та людей похилого віку;

-створення умов для творчого, інтелектуального, духовного й фізичного розвитку здобувачів освіти;

-формування у гуртківців свідомого й відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих, навичок безпечної поведінки;

-задоволення освітньо-культурних потреб здобувачів позашкільної освіти, які не забезпечуються іншими складовими структури освіти;

-задоволення потреб вихованців у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;

-пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих дітей;

-вдосконалення фізичного розвитку гуртківців, підготовка спортивного резерву для збірних команд України з різних видів спорту;

-організація дозвілля здобувачів освіти, пошук його нових форм;

-профілактика бездоглядності, правопорушень;

-виховання в учасників освітнього процесу свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих;

-формування здорового способу життя вихованців;

-здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи.

Основним засобом реалізації призначення „ПАДІЮНу” є засвоєння здобувачами позашкільної освіти обов'язкового мінімуму змісту програм гуртків та діючих комплексних програм „Обдарована дитина”, „У різноманітності наша єдність” та „Збережіть скарби рідного краю”. 

Мета програми полягає у забезпеченні потреб дитячої особистості у самореалізації, підвищенні інтелектуального, фізичного, емоційного рівня вихованців шляхом їх участі у різних видах самостійної творчої діяльності. Побудова змісту і форм навчання і виховання на основі глибокого розуміння педагогом природи вихованця, його індивідуальних рис і можливостей, поваги до особистості дитини, турботи про її гармонійний розвиток, встановлення взаємин співробітництва у процесі.

Основні завдання програми:

1.Переосмислення і переоцінка досвіду, нового розуміння цінностей освіти, створення моделі сучасного позашкільного закладу.

2.Створення цілісної розвивальної системи на основі нових технологій позашкільної освіти і виховання.

3.Активне формування інноваційного стилю діяльності педагогів, сприйняття цінностей нового педагогічного мислення.

4.Оновлення навчально-матеріальної бази як важливого чинника забезпечення доступності для дітей якісної позашкільної освіти.

5.Виховання патріотизму, любові до України, формування національної свідомості і людської гідності, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин.

6.Виховання здорової, фізично-розвиненої особистості, формування основ знань і навичок здорового способу життя.

7.Пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих дітей і учнівської молоді.

8.Забезпечення вільного розвитку особистості, формування її соціально-громадського досвіду, задоволення потреб вихованців у професійному самовираженні і творчій самореалізації.

9.Розвиток особистості на основі використання нових інтелектуально-естетичних засобів дозвіллєвої діяльності, запобігання дитячої бездоглядності.

10.Забезпечення цілісного підходу до розвитку особистості, гнучкості і оперативності в реагуванні на вимоги часу.

11.Збереження, розвиток і розширення мережі гуртків і творчих об'єднань ПАДІЮНу, що визначаються сучасними суспільними умовами, замовленням дітей та їх батьків.

Окрім того, цілями освітнього процесу у „ПАДІЮНі” є:

•гарантування виконання освітніх програм гуртків усіх рівнів;

•формування позитивної мотивації вихованців до навчальної діяльності;

•забезпечення соціально-педагогічних відносини, що зберігають фізичне, психічне та соціальне здоров'я гуртківців;

•створення основи для адаптації здобувачів освіти до життя в суспільстві.

Розвиток, навчання, виховання (освітній процес) у „ПАДІЮНі” здійснюється у напрямках:

–художньо-естетичному;

–краєзнавчому;

–фізкультурно-спортивному;

–гуманітарному;

–соціально-реабілітаційному.

Вимоги до здобувачів освіти, які можуть розпочати навчання за цією програмою

У „ПАДІЮНІ” можуть здобувати позашкільну освіту всі бажаючі, віком від 5-ти до 18 років, які за станом здоров’я (довідка медичного закладу про відсутність у них протипоказань для занять) спроможні відвідувати гуртки та опановувати програмний матеріал.

Разом з тим, до школи раннього розвитку „Радість”, хореографічних гуртків, секцій художньої та спортивної гімнастики можуть зараховуватися здобувачі освіти віком від 4 років. У гуртках з хореографії, вокального мистецтва, рок-клубі, клубі КВН можуть займатися здобувачі освіти віком до 21 року.

Перелік компонентів освітньої програми „ПАДІЮНу”

Компонентами змісту освіти, спланованими позашкільним навчальним закладом „ПАДІЮНом” є наступні:

–когнітивний компонент (який відповідає за систему наукових знань, що набувають здобувачі освіти);

–практичний компонент (система практичних умінь, навичок, способів діяльності);

–творчий компонент (досвід творчої діяльності, набутий під час занять у палаці);

–комунікативний компонент (система міжособистісних відносин з педагогами та здобувачами освіти).

Основними формами організації освітнього процесу в „ПАДІЮНі” є різні типи занять, лекції, віртуальні подорожі, спектаклі, семінари, читання, олімпіади, вікторини, конференції, виставки, конкурси, концерти, репетиції, квести, екскурсії, походи, експедиції, спортивні змагання тощо. 

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих програм гуртків протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання керівник гуртка визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах гуртків.

Загальний обсяг навчального навантаження

Освітній процес у „ПАДІЮНі” здійснюється за типовими навчальними планами і програмами, що затверджуються центральними органами державної виконавчої влади, а також за навчальними планами і програмами, затвердженими департаментом освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації.

Навчальні програми можуть бути однопрофільними, комплексними і такими, що передбачають індивідуальне навчання учнів та навчання у групах або об’єднаннях. Навчання вихованців і слухачів може проводитися від одного місяця до кількох років.

Індивідуальне навчання у „ПАДІЮНі” проводиться відповідно до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерством освіти і науки України 11.08.2004 №651. Навчальними програмами може бути передбачена індивідуальна робота з дітьми-інвалідами, у тому числі за місцем проживання.

Гуртки, групи та інші творчі об’єднання „ПАДІЮНу” класифікуються за трьома рівнями:

–початковий рівень – творчі об’єднання, діяльність яких спрямована на загальний розвиток вихованців, учнів та слухачів, виявлення їх здібностей та обдарувань, прищеплення інтересу до творчої діяльності – 236 навчальних груп;

–основний рівень – творчі об’єднання, які розвивають інтереси вихованців, учнів, слухачів, дають їм знання, практичні уміння та навички, задовольняють потреби у професійній орієнтації –129 навчальних груп;

–вищий рівень – творчі об’єднання за інтересами для здібних і обдарованих вихованців, учнів і слухачів – 8 навчальних груп.

Загальна кількість годин за навчальним планом 55044.

Обсяг навчального навантаження на початковому рівні складає 4-6 годин на тиждень; на основному – від 4-х до 9 годин, на вищому – від 4-х до 12 годин. Загальне річне навантаження становить відповідно 144-216 годин, 216-324 години і 216-432 години.

Тривалість занять у „ПАДІЮНі” визначається освітньою програмою, навчальними планами і програмами гуртків з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для здобувачів освіти:

віком від 4 до 6 років – 30 хвилин;

віком від 6 до 7 років – 35 хвилин;

інших – 45 хвилин.

Обсяг педагогічного навантаження у „ПАДІЮНі” визначається директором згідно із законодавством і затверджується департаментом освіти і науки Закарпатської обласної адміністрації.

Програмно-методичне забезпечення освітньої програми

„ПАДІЮН” проводить інформаційно-методичну роботу, спрямовану на

удосконалення програм, змісту, форм і методів діяльності гуртків, груп та інших творчих об’єднань.

Освітній процес забезпечується належним виконанням освітніх навчальних програм за напрямами:

–художньо-естетичним – 49 програм;

–краєзнавчим – 1 програма;

–фізкультурно-спортивним – 4 програми;

–гуманітарним – 10 програм та

–соціально-реабілітаційним – 5 програм.

Освітні програми, які реалізуються в „ПАДІЮНі”, в залежності від специфіки змісту освіти обраного гуртка спрямовані, зокрема на:

•формування людини та громадянина, яка прагне вдосконалювання та перетворення суспільства;

•формування потреби вихованців до самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення тощо;

•формування загальної культури особистості, адаптації особистості до життя в суспільстві;

•розвиток національної самосвідомості;

•виховання громадянськості, поваги до прав і свобод людини, поваги до культурних традицій та особливостей інших народів в умовах багатонаціональної держави;

•створення основи для усвідомленого відповідального вибору та наступного освоєння професійних освітніх програм.

У „ПАДІЮНі” функціонують методична рада, методичні об’єднання, творчі групи, що охоплюють учасників освітнього процесу і координують науково-методичну, виховну, організаційно-масову діяльність закладу з питань здобуття позашкільної освіти.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти

У системі позашкільної освіти можуть здобуватися часткові кваліфікації нульового-третього рівнів Національної рамки кваліфікацій.

По закінченню навчання в „ПАДІЮНі” випускникам, які в установленому порядку склали кваліфікаційні іспити, видаються відповідні документи про позашкільну освіту (свідоцтва) в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

Формування життєвих компетентностей, необхідних для успішної самореалізації у житті, навчанні та праці.

До таких ключових компетентностей належать:

1) вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях;

2) здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами, що передбачає активне використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади, можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкування;

3) компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що передбачають формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження;

4) відкритість до нових ідей, ініціювання змін у близькому середовищі, формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади;

5) екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства;

6) інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях;

7) навчання впродовж життя, що передбачає опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі;

8) громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети, активність в житті творчих об’єднання, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя;

9) культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості;

10) підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя ініційованих ідей, прийняття власних рішень.

Показники реалізації освітньої програми

1. Реалізація всіх складових програми.

2. Перетворення існуючого педагогічного процесу на інноваційний.

3. Розробка і запровадження нових програм, проектів, методик навчання та виховання.

4. Підвищення професійної компетентності педагогів.

5. Зміцнення матеріально-технічної бази.

6. Забезпечення доступу педагогів та вихованців до глобальної мережі Інтернет, що надасть можливість використовувати у навчальному процесі вітчизняні  та зарубіжні інформаційні технології.

7. Створення дієвої системи обміну інформацією та кадрами з міжнародними організаціями у сфері позашкільної освіти.

8. Якісне оновлення змісту освіти і виховання, спрямованого на розвиток творчої особистості, людини-гуманіста, готової до вибору свого місця у житті.

9. Забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.

До показників реалізації освітньої програми належать насамперед рівень виконання навчальних планів та програм, а також рівень якості професійної діяльності педагогічних працівників „ПАДІЮНу”.

Рівень досягнень вихованців, учнів, слухачів визначається шляхом моніторингу знань, умінь і навичок з окремих гуртків, творчих об’єднань, секцій; участі та результативності гуртківців у конкурсах, фестивалях, змаганнях, виставках різного рівня.

 Основні заходи

щодо розвитку Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості „ПАДІЮН” до  2023 року

 Зміст заходу

Термін виконання,

рокиПримітки

1.Забезпечення максимального охоплення дітей гуртковою позашкільною роботою 2018-2023 

 2. Удосконалення структури, створення моделі сучасного позашкільного закладудо 2023 постійно

3. Визначення перспективних напрямків позашкільної освіти, відкриття нових структурних підрозділів, секцій, згідно запитів батьків. щорічно

Поліпшення науково-методичного забезпечення

1.Проведення семінарів-практикумів, конференцій  для педагогів - позашкільників 2018-2023

2.Здійснення видавничо-редакційної діяльності, редагування і підготовка методичних посібників, рекомендацій, статей, проспектів 2018-2022

3.Удосконалення програмного забезпечення шляхом створення нових навчальних програм 2018-2023

4. Налагодження дружніх зв’язків з дитячо–юнацькими  закладами в рамках транскордонного співробітництва  2018-2023

5. Організація та участь педагогічних працівників та гуртківців палацу у міжнародних програмах, змаганнях та конкурсах за напрямами позашкільної освіти. 2018-2023

 6. Налагодження співпраці з міськими та обласними центрами соціальних служб для молоді, навчальними закладами області. 2018-2023

7. Забезпечення розвитку дитини згідно з її індивідуальними задатками, здібностями потребами 2018-2023

 8. Систематичне проведення навчання серед молодіжних і дитячих лідерів 2018-2023

9. Впровадження у навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних технологійпостійно

10. Продовження роботи етнографічного музею  „Світлиця”, Дитячої картинної галереї 2018-2023

Посилення соціального захисту учасників н/в процесу

1.Продовження  реалізації благодійного проекту підтримки талановитих дітей „ПАДІЮНу” „Зореграй”щороку                                                2.Врахування при вступі абітурієнтів у вищі навчальні заклади І-ІY рівнів акредитації досягнення випускників позашкільних навчальних закладів. 2018-2023

3.Налагодження співпраці з центром зайнятості, з вищими навчальними закладами щодо професійної орієнтації учнівської молоді та створення умов для їхньої допрофільної підготовки і профільного навчання 2018-2023 

4.Пошук можливостей організації літніх оздоровчих таборів для вихованців „ПАДІЮНу” щороку

 5.Впровадження системи заохочення педагогів „ПАДІЮНу”, які підготували переможців Всеукраїнських та Міжнародних мистецьких конкурсів, спортивних турнірів. 2018-2023

6.Озеленення та благоустрій території „ПАДІЮНу „ 2018-2023 

Забезпечення підготовки та перепідготовки педагогічних працівників.

1.Удосконалення системи підготовки та перепідготовки педагогічних працівників-позашкільників; „ круглі столи” з питань позашкільної освіти для педагогічних працівників закладу. 2018-2023

2.Проведення атестації педагогічних працівників 2018-2023

3.Вивчення, узагальнення та поширення досвіду роботи педагогів Палацу. Забезпечити розробку та друкування науково-методичних матеріалів і творчих досягнень педагогів Палацу. 2018-2023

4.Забезпечення  висвітлення у ЗМІ роботи „ПАДІЮНу”2018-2023 постійно

5.Запровадження у н/в процес сучасних освітніх технологій, досягнення психолого-педагогічних досліджень з проблем позашкільної освіти 2018-2023

6.Удосконалення роботи методоб’єднань та творчих груп 2018-2023

7.Створення бібліотечного фонду науково-методичної та фахової літератури 2018-2023

8.Продовження проведення конкурсу професійної майстерності „Кришталева крона”Один раз у два роки

Зміцнення матеріально-технічної бази

1.Капітальний ремонт будівлі, заміна вікон на енергозберігаючі 2018-2023

2.Забезпечення зміцнення, модернізацію, розвиток навчальної, матеріально-технічної бази „ПАДІЮНу” ( обладнання, інвентар, тех. засоби, меблі, унаочнення) 2018-2023

3.Проведення робіт з озеленення  територіїщорічно

4.Поточні ремонти навчальних кабінетів, сходових кліток, гімнастичної зали 2018-2023

5.Капітальний ремонт системи пожежогасіння 2018-2023

6.Заміна плиткового покриття перед палацом 2020

7.Здійснення капітального ремонту системи опалення 2020-2022

8. Здійснення закупівлі інструментів, костюмів, обладнанняпостійно

9. Встановлення огорожі 2020-2022

10.  Поточний ремонт паркетного покриття у фойє ІІ поверху 2019 Співпраця із суспільними інституціями

1.Урізноманітнення форм роботи з батьками вихованцівпостійно

2.Спрямовувати зусилля на формування у батьків вмінь та навичок спільної з дітьми навчально-творчої діяльностіпостійно

3.Проведення родинних свят зустрічі творчих поколінь, сімейні зустрічі та свята за народним календарем, дні здоров’я, тощо.щорічно

4.Організація співпраці з соціальними інститутами задля розширення позашкільного навчально-виховного середовища, спрямованого на творчий розвиток і соціалізацію особистості.постійно

5.Продовжувати співпрацю із загальноосвітніми та вищими навчальними закладами  задля забезпечення наступності навчальних програм, створення умов активного застосування набутих у школі знань у практичній творчій діяльності в позаурочний час. постійно

6.Розширення співпраці з державними установами, науковими, науково-виробничими та громадськими організаціями задля реалізації завдань щодо екскурсійно-просвітницької роботи, забезпечення участі вихованців у соціальних проектах, організації практики.постійно

 

 

 

 

 

 

 

Фортепіано

Навчання дітей грі на фортепіано обумовлює формування, розвиток та вдосконалення техніки гри як необхідного засобу для досягнення художнього результату музичного виконання, як сольного так і ансамблевого музикування, а також розвиток та вдосконалення навичок художнього виконання музичного твору на основі вивчення.

Вивчення музики робить неоціненний внесок у формування людини нового тисячоліття, надає учням можливість усвідомити себе як духовно значущу особистість; розвинути можливості художньої, естетичної оцінки навколишнього світу, засвоїти цінності культури. Музика допомагає стати засобом формування світогляду дитини, дає змогу пізнавати світ у його естетичній та моральній сутності, розвиває асоціативне, образне мислення. Саме на заняттях музики дитина розвиває свої творчі можливості, формує свою індивідуальність.

Навчання в класі фортепіано розкриває невичерпні можливості музики впливати на внутрішній світ дитини. Адже музика – це струни душі, дзеркало душі.

Педагог веде маленьку дитину у творчий світ, у світ радощів, за допомогою занять музикою виховує естетику її почуттів. Уроки проходять цікаво, яскраво, емоційно, образно.  Один з мудреців сказав: ”Усе надто просто: наповніть душу дитини прекрасним, і вона буде вихованою ”. Класична та народна музика як еталон Краси, Добра та Істини незамінні у досягненні цієї благородної мети. Таким чином, основну мету можна визначити як виховання людини, що за своїми духовними якостями гідна тих скарбів мистецтв  якими володіє, чутлива до прекрасного і спроможна відтворити це прекрасне.

Навчаючи дітей грі на фортепіано, насамперед потрібно намагатися навчити їх вмінню не просто слухати, грати музичні твори, а й сприймати музику та міркувати про неї,  ділитися своїми думками і почуттями від почутого, вміти переживати і розуміти мову музики, яка нас оточує.

Навчальний процес у класі фортепіано будується за принципом поєднання теоретичних знань і фортепіанної гри. Форма роботи в класі фортепіано – індивідуальне заняття.

joomlamodniyportal.ru

 

Вокальний ансамбль

Заняття з вокалу дають можливість розвивати музичний слух, пам'ять, почуття ритму, формувати музичне мислення. Навчаючись мистецтву співу опановуються технічні та художньо – виразні засоби виконання, система співацьких навичок та вмінь: правильна вокальна постава, звукоутворення, дихання, дикція.

Невід’ємною частиною вокальної роботи є здатність емоційно передавати музичні думки і виразно вимовляти словесний текст під час співу.

Все це досягається за допомогою комплексу вокальних вправ, добору репертуару з урахуванням вікових вокальних можливостей співаків, регулярного контролю за станом співацького апарату і рівнем засвоєння вокальних навичок кожним вокалістом.

Використання правильних методів і прийомів забезпечує високий рівень опанування вокально-ансамблевих навичок, збагачення емоційно-естетичного досвіду та сприяє ефективному формуванню прагнення до творчого успіху, самореалізації.

Репертуар вокального ансамблю різноманітний. До нього входять твори українських та зарубіжних авторів, народні та естрадні пісні.

На заняттях гуртка ведеться робота над музичним розвитком гуртківців. Діти повинні добре відчувати ансамбль, відповідно ускладнюється завдання при співі. Багато уваги приділяється багатоголосому співу. Потрібно навчитись передавати характер пісень за допомогою динамічних відтінків. На цьому етапі більше уваги приділяється правильному звукоутворенню, професіональному співу, добре злагодженому багатоголоссю. Репертуар ускладнюється багатоголосними творами, збільшується діапазоном голосового апарату.
Основною метою вокального гуртка є розвиток музичних здібностей та інтересів дітей. Засвоюючи музично-поетичні твори, вони вчаться розуміти красу рідного слова. Участь в ансамблі: його буднях й святах є доброю школою навчання дітей спілкуванню, а виступи на концертах – джерелом радості й натхнення.
Вікова категорія дітей – від 5 до 18 років.

joomlamodniyportal.ru

ЄДИНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ НОМЕР ДИТЯЧОЇ „ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ” 116-111

Це загальноєвропейський номер, що запроваджений у 26 країнах лише для консультування дітей

БЕЗКОШТОВНО, АНОНІМНО, КОНФІДЕНЦІЙНО

ТЕБЕ ВИСЛУХАЮТЬ! ЗРОЗУМІЮТЬ! ПІДТРИМАЮТЬ!

„Телефон довіри” – це служба телефонної допомоги для тебе та твоїх друзів.

Телефон довіри” – анонімна, конфіденційна служба. Це означає, що все про що говорили, залишається між тобою і консультантом, який тебе слухав.

ЯКЩО Ти невпевнений…

Ти ображений…

Ти не знаєш…

Ти сумніваєшся…

Ти закохався…

Ти хочеш поспілкуватися…

ЯКЩО Ти відчуваєш свою самотність…

Ти маєш негаразди з батьками…

Ти хочеш любові і уваги…

Ти турбуєшся за своє майбутнє…

Ти маєш шкільні проблеми…

 Ти хочеш допомогти рідним, близьким та друзям…

Ти потерпів фізичне, психологічне чи сексуальне насильство…

Ти маєш залежність від тютюнопаління, алкоголю, наркотиків чи містичних груп (культів)…

Тобі необхідна психологічна підтримка у випадках кризового психологічного стану.

Дзвони на   Телефон довіри” 116-111.

Водночас, не припинятиме свою роботу і старий номер 0-800-500-225

Тут тебе вислухають, підтримають і допоможуть тобі самостійно знайти вихід із складної ситуації. На дитячій лінії „Телефон довіри” працюють спеціалісти, які мають відповідну кваліфікацію: психологи, соціальні педагоги, юристи та педагоги, які пройшли попередню підготовку. У практиці діяльності консультанти Телефон довіри”  керуються Конвенцією ООН про права дитини.

 

Громадської організації "Ла Страда Україна".

Мій мальовничий край

Вже традиційно у другій половині січня у Закарпатському обласному палаці дитячої та юнацької творчості "ПАДІЮН" проходять Баконіївські дні. Низкою творчих заходів педагоги та вихованці згадують та вшановують одного з найяскравіших своїх педагогів, того, що лишив величний слід в живописі краю – Золтана Степановича Баконія.

Статут палацу

Довідка надходженнь у натуральній формі

Кошторис палацу