Нове покоління

МЕМОРАНДУМ про наміри щодо співпраці та взаєморозуміння

між Закарпатським обласним учнівським парламентом «Нове покоління» та Закарпатською регіональною радою лідерів учнівського самоврядування професійно-технічних навчальних закладів

Закарпатська регіональна рада лідерів учнівського самоврядування професійно-технічних навчальних закладів та Закарпатський обласний учнівський парламент «Нове покоління» (далі – Сторони) на основі взаємних інтересів та розвитку партнерства щодо участі в освітньо-виховному процесі, у захисті прав та інтересів учнівської молоді, в організації дозвілля й громадського життя та враховуючи те, що тільки об’єднання спільних зусиль найповніше сприятиме становленню і розвитку місцевого самоврядування, домовились про наступне:
1. Сторони визначають основоположними засадами співпраці:
демократизм;
рівноправність;
добровільність;
відкритість;
взаємну інформованість;
толерантність;
взаємне представництво при проведенні заходів на всіх рівнях;
наступність.

2. Сторони взаємозобов’язуються:
поважати інтереси один одного і неухильно дотримуватися прав, свобод і обов’язків громадян України, які гарантовані Конституцією України, Законом України «Про освіту», чинним законодавством;
забезпечити активну участь Сторін у підготовці та прийнятті перспективних і довгострокових проектів і програм;
будь-яке рішення, що стосується діяльності безпосередньо всіх або одного з партнерів і має вплив на їхні інтереси, приймати тільки на основі взаємних консультацій та узгоджень;
постійно інформувати Сторони про свою діяльність, прийняті рішення та їх результати в рамках реалізації плану спільних дій;
ініціювати та підтримувати всі форми співпраці Сторін.

3. До основних напрямів співробітництва Сторони відносять здійснення наступних заходів:
проведення зустрічей Cторін з метою визначення стратегічних та тактичних цілей і завдань;
щорічне складання спільного плану дій;
сприяння підписанню відповідних меморандумів на рівні міст, районів, які б конкретизували напрями співробітництва з урахуванням місцевих умов;
проведення круглих столів з метою обміну досвідом та ідеями між Сторонами.

4. Сторони за взаємною домовленістю можуть вносити у даний Меморандум зміни та доповнення, що оформлюватимуться окремими протоколами і будуть складати невід’ємну частину даного Меморандуму.

5. Цей Меморандум набирає чинності з дня підписання його Сторонами та не обмежується терміном дії.

6. Цей Меморандум укладено в двох примірниках, що мають однакову силу, по одному для кожної із Сторін.


Підписи Сторін:

Закарпатський обласний                       Закарпатська регіональна рада
  учнівський парламент                       лідерів учнівського самоврядування
     «Нове покоління»                         професійно-технічних навчальних
                                                               закладів

Присяга Президента Закарпатського обласного учнівського парламенту „Нове покоління”

Я, ______________________________________________
волею лідерів учнівського врядування, представників районних та міських учнівських організацій, заступаючи на посаду Президента Закарпатського обласного учнівського парламенту „Нове покоління”, урочисто присягаю на вірність обраній ідеї, меті та завданням діяльності „Нового покоління”, на вірність своїм виборцям.
Зобов’язуюсь:
- самовіддано працювати на благо учнівської громади Закарпатської області, захищати її інтереси, відстоювати права;
- виконувати свої обов’язки в інтересах всіх учнів, піднімати авторитет учнівського врядування;
- працювати не наодинці,  а разом з товаришами;
- ніколи не уникати власної відповідальності, не боятися визнавати власні помилки, своєчасно їх виправляти;
- налагоджувати партнерські відносини з педагогами, батьками, владними структурами, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями. Завжди підтримувати позитивний імідж нашої організації. Прислухатись до порад дорослих та товаришів;
- ставитися до інших людей та їх проблем зі щирістю і бажанням допомогти, поважати людей, їх працю, права;
- направляти свої сили на розвиток дитячого та молодіжного руху, партнерства, розквіту нашого регіону та України.
Свою присягу складаю свідомо та виважено, у чому і присягаюся.

Гімн

 

Нове покоління
Муз. Алексей Ледяєв
Сл. Олександра Порада

 

1.
 Відкиньте геть докори сумління,
 Не критикуйте нас там і тут,
 Бо ми є нове покоління, ми нового серця стук
 Ми щиро вірим у свою мрію, для всіх вона тут лише одна
 Разом будуєм нову країну, цей запал нас всіх єдна.

 

Приспів:
 Ми нове є, нове є покоління, учнівської ради управління,
 І наші серця горять, наче вогні, запалим вас легко ми!
 Ми нове є, нове є покоління, бути лідером – долі веління,
 І наші серця горять, наче вогні, майбутнє країни – ми!

 

2.Ми всі готові тут працювати,
 і наближатись щодня до мети,
 Вам обіцяєм, що зможем здолати, ми будь-яку із вершин!
 Нас не лякають всі перепони, в наших серцях б'ється сильний дух,
 Бо всі ми вірні своїй Вітчизні, ми нового часу рух!

 

Приспів.

 

Символіка "Нового покоління"

22 грудня 2011 р. під час зимової зустрічі лідерів учнівського самоврядування області були представлені матеріали переможців районних (міських) конкурсів на кращу модель, назву, емблему та пісню-гімн Закарпатської обласної учнівської ради як вищого органу учнівського самоврядування в області. Шляхом відкритого голосування юні лідери вибрали назву – „Нове покоління”; емблему – таку, що відображає впевнений рух вперед, містить елементи української символіки. Також вирішено, що обласним з’їздом лідерів обиратиметься парламент врядування, президент, віце-президент та секретар. Обов’язки розподілятимуться між шістьма комітетами: спорту та здорового способу життя; культури та дозвілля; інформації та роботи зі ЗМІ; міжнародних зв’язків; екології та туризму; захисту прав дитини та допомоги у проблемних ситуаціях (центр милосердя). Пісня-гімн була переобрана 17 листопада 2012 року під час форуму лідерів учнівського самоврядування Закарпаття.

novepokolinnja-logo2

Структура

 

 

Статут

Закарпатського обласного учнівського парламенту «Нове покоління»

Розділ 1. Загальні положення

1. Закарпатський обласний учнівський парламент«Нове покоління» (далі – ЗОУП«Нове покоління» або Парламент)- самоврядна, добровільна організація школярів області, що діє на засадах демократичного суспільства. ЗОУП «Нове покоління» є вищим органом у системі учнівського врядування області.
2. З метою забезпечення демократичних засад в управлінні школами Закарпатської області, залучення учнів шкіл до активної участі у навчально-виховному процесі, створення найсприятливіших умов для вдосконалення і розвитку інтелектуального, творчого та фізичного потенціалів учнів, ЗОУП «Нове покоління» від імені всіх школярів, виходячи з прав на громадське врядування в закладах освіти України, гарантованим Законом України «Про освіту» проголошує учнівське врядування області як самоорганізацію школярів для самостійного вирішення безпосередньо або через органи та посадових осіб, яких вони обирають, усіх питань шкільного життя в межах чинного законодавства України, цього статуту та інших рішень, прийнятих на загальному зібранніПарламенту.
3. ЗОУП «Нове покоління», як організація учнівського врядування області, регламентує свою діяльність на підставі Конституції України, Всесвітньої декларації прав дитини, Закону України «Про місцеве самоврядування», Законів України «Про загальну середню освіту» та «Про позашкільну освіту», а також керується даним статутом.
4. ЗОУП «Нове покоління» здійснює свою діяльність у співробітництві з іншими учнівськими організаціями області, центром соціальних служб у справах сім"ї молоді та спорту, службою у справах дітей та іншими організаціями, які координують роботу з учнівською молоддю.
5. Мовою  ЗОУП «Нове покоління» є українська мова.
6. Символікою ЗОУП «Нове покоління» є символіка, затверджена загальними зборами делегатів: гімн, прапор, герб.

Розділ2.Мета і завдання

1. Основною метою діяльності ЗОУП «Нове покоління» є: залучення молоді до участі у громадському житті, сприяння позитивним перетворенням у нашому суспільстві, пропаганда та поширення прогресивних ідей та світогляду серед молоді, задоволення і захист інтересів своїх членів.
2. Створення умов для всебічного розвитку учнів, сприяння їх інтелектуальному, культурному, духовному та фізичному розвитку.
3. Виявлення та підтримка лідерів молодіжного руху. Підвищення ролі молоді у сучасному суспільстві.
4. Розвиток та активізація політичної свідомості учнівської молоді області.
5. Активна співпраця з усіма громадськими організаціями, спілками, об’єднаннями, тощо. Проведення різноманітних заходів, які торкаються громадського життя учнівської молоді.
6. Встановлення контактів, обмін інформацією та координація дій з дитячими громадськими організаціями району, області, країни та іншими організаціями, вказаними в розділі 1 даного статуту, а також реалізація їх спільних інтересів у суспільстві.
7. Захист прав і свобод шкільної молоді області.
8. Поширення знань в області інформаційних технологій; інші форми діяльності, що не суперечать Конституції України, чинному законодавству та цьому статуту.

Розділ 3. Структура ЗОУП «Нове покоління»

1. З числа  делегатів, надісланихрайонними (міськими) органами учнівських врядувань на загальні збори обласного учнівського врядуванняформується Парламент врядування.Парламент  є постійно діючим законодавчим органом обласного учнівського врядування.
2. Засідання Парламенту відбуваються відповідно затвердженого графіку та позачергово у разі необхідності.
3. Зібрати позачергове засідання Парламенту має право рада наставників, президент або віце-президент (у разі відсутності президента).
Парламентом розроблено статут та інші установчі документи, до яких можуть бути внесені зміни.

Розділ 4. Секретаріат Парламенту

1. Секретаріат Парламенту – постійно діючий орган Парламенту,підзвітний йому у всій своїй діяльності. Секретаріат здійснює, у межах передбаченим цим статутом, функції найвищого виконавчого органу учнівського врядування області в період між засіданнями Парламенту.
2. До складу Секретаріату Парламенту входять:
- президент;
- віце-президент;
- голови всіх комітетів парламенту.
3. Головою секретаріату Парламенту є президент, який здійснює керівництво. Рішення секретаріату вводяться в дію постановами Парламенту, підписаними президентом Парламенту.
Парламент на своєму засіданні може скасувати рішення секретаріату Парламенту.
4. Секретаріат Парламенту забезпечує організаційне, технічне, правове обслуговування діяльності Парламенту та здійснює всі функції Парламенту  між його засіданнями, крім внесення змін до цього статуту.Секретаріат Парламенту має право виконувати функції Парламенту між його засіданнями тільки в разі своєї повноважності, тобто коли при прийнятті рішень в голосуванні взяли участь дві третини від його кількісного складу.

Розділ 5. Комітети
 
1. З числа представників Парламенту юних урядовців формується 6 комітетів: спорту та здорового способу життя, міжнародних відносин, захисту прав дитини (центр милосердя), екології та туризму, інформації та роботи зі ЗМІ, культури та дозвілля.
2. Основною функцією комітетів є втілення в життя ідей, планів,  проектів та постанов Парламенту.
3. Склад комітетів формується на зборах Парламенту ЗОУП «Нове покоління».
4. Члени комітетів обирають голів та заступників голів комітетів шляхом прямого голосування.Вибори відбуваються щорічно.
5. Комітети та їх члени переобираються щорічно. Термін формування комітетів визначається на засіданні Парламенту.

Розділ 6. Президент

1. Президент Парламенту ЗОУП «Нове покоління» – найвища посадова особа в системі посадових осіб учнівського врядування області.
Строк повноважень Президента Парламенту один календарний рік.
2. Обраним вважається кандидат на посаду Президента ЗОУП, який отримав просту більшість голосів членів Парламенту, які взяли участь у голосуванні.У випадках, якщо висувався лише один кандидат на посаду Президента, він вважається обраним, якщо одержав просту більшість голосів членів ЗОУП «Нове покоління», що взяли участь у голосуванні.
3. Вибори Президента Парламенту можуть бути черговими і позачерговими. Рішення про позачергові та повторні вибори приймає Парламент ЗОУП і оголошує його  відповідною постановою.
4. Чергові вибори Президента Парламенту відбуваються в кінці кожного навчального року.
5.  Позачергові вибори Президента відбуваються у випадку:
- дострокового припинення повноважень Президента;
- визнання результатів виборів недійсним.
Дострокове припинення повноважень Президента відбувається у разі:
- складання повноважень за особистою заявою на засіданні Парламенту;
- коли Президент пропускає підряд більше ніж три засідання Парламенту без поважної частини.
Результати виборів Президента ЗОУП «Нове покоління» визнаються недійсними у разі грубого порушення виборчого процесу, що суттєво вплинуло на результати виборів.
6. Президент ЗОУП «Нове покоління» виконує свої повноваження до вступу на посаду новообраного Президента, але не довше семи днів. Повноваження новообраного Президента Парламенту починається з моменту, коли за нього проголосували більша частина членів ЗОУП«Нове покоління» на спеціальному засіданні Парламенту.
7. Президент Парламенту веде засідання Парламенту; має право накласти вето на рішення Парламенту; організовує підготовку питань до розгляду на засіданнях Парламенту; підписує рішення прийняті на засіданнях Парламенту; представляє Парламент у зносинах з іншими органами, організаціями врядування навчально-виховних установ України. Здійснює інші повноваження передбачені цим статутом. Президент Парламенту має ті ж права й обов’язки, що й інші члени Парламенту. Подає кандидатури Віце-президента та голів комітетів. Закриває засідання коли вважає  за потрібне.
8. Президент не має права перекладати свої повноваження на інших осіб.
9. Президент може бути усуненим з посади Парламентом ЗОУП у порядку імпічменту у разі:порушення ним чинного законодавства України чи принципів задекларованих даним статутом; вираження недовіри членами Парламенту.

Розділ 7. Волевиявлення

1. Волевиявлення здійснюється через вибори під час зборів ЗОУП «Нове покоління», референдуму або іншими демократичними засобами, які не суперечать Законам України.
2. Вибори членів ЗОУП «Нове покоління» можуть бути черговими, або позачерговими, у разі зміни членів, що вибули.
3. Вибори парламентарів ЗОУП «Нове покоління» є прямими. Усі члени ЗОУП «Нове покоління», крім Президента, Віце-президента та секретаря парламенту, обираються на засіданнях районних органів учнівських врядувань області, шляхом прямого голосування.
4. Проведення чергових чи позачергових виборів оголошуються постановами Парламенту ЗОУП «Нове покоління».
5. На виборах встановлюється принцип: один виборець – один голос. Виборці мають право отримувати вичерпну інформацію про кандидата, який балотується у парламент ЗОУП «Нове покоління» або на пост Президента.
6. Вибори Президента парламенту проводяться щорічно. День виборів призначається діючим Парламентом.
7. Висунення кандидатів на пост Президента відбувається шляхом висування районними (міськими) організаціями, або само висування, з подальшою реєстрацією виборчою комісією.
8. Обраним вважається кандидат, що отримав просту більшість голосів членів Парламенту.

Розділ 8.  Рада наставників

Рада наставників – колегіальний орган, який складається з координаторів учнівських врядувань районів (міст) області, та уповноважених представників ОДА(відділу освіти і науки, відділу позашкільної освіти, соціальних служб у справах дітей, молоді і спорту та інших організацій, які координують роботу з учнівською молоддю), та представників «ПАДІЮНу», які уповноважені координувати учнівське врядування області .
1. У разі необхідності (на запит Парламенту ЗОУП «Нове покоління) Рада наставників має право допомоги та опіки над учнівським врядуванням області .
2. Рада наставників має право на представництво в засіданнях Парламенту ЗОУП «Нове покоління».
3. Рада наставників координує роботу ЗОУП «Нове покоління» в межах, що передбачені цим статутом, а також надає рекомендації щодо поліпшення роботи учнівського врядування на місцях та в області загалом.

Розділ 9. Права та обов’язки членів ЗОУП «Нове покоління»

1. Члени Парламенту мають право:
- Обирати чи бути обраними на посади чи до органів Парламенту
- Пропонувати питання для розгляду їх Парламентом або його органами;
- Вносити проекти постанов чи положень Парламенту;
- Ініціювати внесення змін і доповнень до чинних положень та постанов Парламенту;
- Вносити пропозиції, зміни та доповнення до проектів, постанов та положень Парламенту;
- Висловлювати власну думку щодо всіх питань, які розглядаються Парламентом;
- Висловлювати думку щодо складу Парламенту та їх повноважень;
- Звертатись з запитаннями до всіх структур Парламенту, щодо їх роботи та до Ради наставників у випадку, що регламентується їх повноваженнями;
- Брати участь у дебатах на парламентських засіданнях;
- Право на повагу честі й гідності особистості;
- Здійснювати інші права, які закріплені в Статуті;

2.Члени парламенту зобов’язані:
- Бути присутніми та брати участь у засіданні Парламенту;
- Брати участь у контролі за виконанням Статуту та постанов Парламенту;
- Підтримувати зв'язок з учнівськими врядуваннями на місцях, інформувати їх про роботу Парламенту ЗОУП «Нове покоління»;
- Звітувати на засіданнях органів учнівського врядування, які його обрали, про свою роботу у Парламенті ЗОУП «Нове покоління»;
- Розглядати одержані пропозиції, скарги, заяви виборців району, від якого він делегується, вживати заходи щодо їх правового і обґрунтованого вирішення