ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗАКАРПАТСЬКОГО ОБЛАСНОГО ПАЛАЦУ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ „ПАДІЮН”

Департамент освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації

Закарпатський обласний палац дитячої та юнацької творчості 

„ПАДІЮН”

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ 

УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

ЗАКАРПАТСЬКОГО ОБЛАСНОГО ПАЛАЦУ 

ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ 

„ПАДІЮН”

 

 

Ужгород 2020

Затверджено:                                                                                         Погоджено:

Рішенням  педради  23.01.2020.2020р.

Директор                                                               Голова профспілкого комітету

Закарпатського обласного палацу                  Закарпатського обласного палацу

дитячої та юнацької творчості                              дитячої та юнацької творчості

„ПАДІЮН”                                                                                               „ПАДІЮН”

……………………С.І.Ганущина                            ...………………О.М.Волошин

 

ПОЛОЖЕННЯ

про академічну доброчесність учасників освітнього процесу 

Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості „ПАДІЮН”

 

І. Загальні положення

1.1.  Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості „ПАДІЮН” (далі – Положення) є внутрішнім підзаконним нормативним актом, який спрямований на  забезпечення надання якісних освітніх послуг здобувачам позашкільної освіти, додержання моральних, етичних та правових норм поведінки та спілкування всіма учасниками освітнього процесу.

1.2.  Положення розроблено на основі Конвенції ООН „Про права дитини”, Конституції України, законів України „Про освіту”, „Про запобігання корупції”, «Про авторські та суміжні права», Статуту закладу, Правил внутрішнього трудового розпорядку.

1.3.  Метою Положення є формування в Закарпатському обласному палаці дитячої та юнацької творчості  „ПАДІЮН” системи демократичних відносин між представниками позашкільної спільноти (учасниками освітнього процесу), забезпечення академічної свободи і сприятливого морально-психологічного клімату в колективі, утвердження позитивного іміджу та підвищення авторитету закладу та формалізація власних етичних та культурних норм і традицій закладу.

 

ІІ.  Принципи академічної доброчесності, етичні норми учасників освітнього процесу у „ПАДІЮНі” 

2.1. Академічна  доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження творчої діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання, попередження порушень освітнього процесу.

2.2. Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками „ПАДІЮНу” передбачає:

•дотримання Конвенції ООН „Про права дитини”, Конституції та законів України;

• утвердження позитивного іміджу „ПАДІЮНу”, збереження та примноження його традицій;

•надання  якісних  освітніх  послуг   з   використанням  в  практичній професійній діяльності інноваційних здобутків в галузі освіти;

•підвищення    професійного      рівня      шляхом      саморозвитку    і самовдосконалення,  вчасного проходження курсів підвищення кваліфікації;

•дотримання        Правил     внутрішнього      розпорядку,      трудової дисципліни,    корпоративної    етики;

•обов’язкову присутність, активну участь у  засіданнях   педагогічної ради та колегіальну відповідальність за прийняті управлінські рішення;

•дотримання етичних норм спілкування на засадах партнерства, взаємоповаги, толерантності стосунків;

•обов’язкове посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

•дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

•надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, власну педагогічну (творчу) діяльність;

•об’єктивне   та   неупереджене   оцінювання   результатів   навчання здобувачів освіти;

•контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти.

2.3. Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

oсамостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);

oпосилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

oособисту присутність на всіх заняттях гуртка, окрім випадків, викликаних поважними причинами.

2.4. Порушеннями академічної доброчесності вважається: академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання.

2.5. Академічна доброчесність та корпоративна етика впроваджується через систему принципів: законності, чесності, справедливості, відповідальності, взаємоповаги, ввічливості, прозорості; толерантності.

2.6. Кожен член позашкільної спільноти наділений правом вільно обирати свою громадянську позицію, яка проголошується відкрито при обговоренні рішень та внутрішніх документів „ПАДІЮНу”.

2.7. Офіційне висвітлення діяльності закладу та напрямів його розвитку може здійснювати директор закладу або інша особа за його дорученням.

2.8. Усі учасники освітнього процесу Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості  „ПАДІЮН” мають уникати провокування дій, пов’язаних із корупційними правопорушеннями. З метою припинення та уникнення таких проявів усі особи, на яких поширюється дія цього Положення, мають право звернутися до департаменту освіти Закарпатської обласної державної адміністрації з відповідною скаргою.

2.9. Гідним для учасників освітнього процесу Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості „ПАДІЮН” є:

– шанобливе ставлення до символіки закладу: гімну, прапора, емблеми;

– дотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку;

– культура зовнішнього вигляду учасників освітнього процесу;

– дотримання правил ділової етики у веденні переговорів, у тому числі телефонних (переговори мають вестися у спокійному, ввічливому, доброзичливому тоні, що сприяє створенню позитивної репутації закладу загалом).

2.11. Неприйнятним для всіх учасників освітнього процесу Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості „ПАДІЮН” є:

– навмисне перешкоджання навчальній чи творчій діяльності учасників освітнього процесу;

– участь у будь-якій діяльності, що пов’язана з обманом, нечесністю; підробкою та використанням підроблених офіційних документів;

– перевищення повноважень, що передбачені посадовими інструкціями, контрактами;

– ведення в „ПАДІЮНі” політичної, релігійної та іншої пропаганди;

– необґрунтоване використання мобільних телефонів під час навчальних занять, нарад або офіційних заходів;

– вживання наркотичних речовин, алкогольних напоїв, паління на території закладу, у тому числі і електронних сигарет; поява у закладі у стані алкогольного, наркотичного та токсичного сп’яніння.

– пронесення у будівлю „ПАДІЮНу” речей, що можуть зашкодити здоров’ю та життю учасників освітнього процесу.

 

ІІІ. Заходи з попередження фактів порушення етики та академічної доброчесності

3.1. Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості „ПАДІЮН” обговорюється і затверджується педагогічною радою і погоджується профспілковим комітетом закладу.

3.2. Положення доводиться до батьківської громади на зборах, а також оприлюднюється на сайті „ПАДІЮНу”.

3.3. При прийомі на роботу працівник ознайомлюється як з Правилами внутрішнього трудового розпорядку „ПАДІЮНу”, так і з даним Положенням під розписку.

3.4. Педагогічні працівники, в процесі своєї освітньої діяльності, дотримуються етики та академічної доброчесності, умов даного Положення, проводять роз’яснювальну роботу із здобувачами освіти щодо норм етичної поведінки та неприпустимості порушення академічної доброчесності (плагіат, порушення правил оформлення цитування, посилання на джерела інформації, списування тощо).

 

IV. Види відповідальності за порушення академічної доброчесності

4.1. За порушення академічної доброчесності педагогічні працівники „ПАДІЮНу” можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;

позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади.

4.2. Окремі види відповідальності можуть водночас бути видами дисциплінарної чи адміністративної відповідальності. В такому разі, вони можуть застосовуватися лише у випадках та у порядку, визначених законами України. 

4.3. Деякі з передбачених Законом видів порушень академічної доброчесності водночас можуть розглядатися як кримінальні злочини, адміністративні чи дисциплінарні правопорушення. 

4.4. Академічна відповідальність не є юридичною відповідальністю.

 Вона є відповідальністю перед академічною спільнотою за порушення її етичних норм.

Тому притягнення учасника освітнього процесу до юридичної відповідальності або звільнення його від юридичної відповідальності з нереабілітуючих підстав не є підставою для автоматичного звільнення цієї особи від академічної відповідальності. 

4.5. Застосування заходів академічної відповідальності має сенс, якщо учасники освітнього процесу розуміють зміст чинних норм, підстави і процедури притягнення до академічної відповідальності. Тому за інших рівних умов санкції за одні й ті самі порушення для здобувачів освіти мають бути м’якішими, ніж для педагогічних працівників.

4.6. Важливою умовою забезпечення академічної доброчесності є створення чітких і зрозумілих процедур розгляду справ та прийняття рішень стосовно імовірних порушень. 

4.7. Органом, компетентним приймати рішення про притягнення учасника освітнього процесу до академічної відповідальності є Комісія з питань академічної доброчесності та етики педагогічних працівників Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості „ПАДІЮН”.

 

V. Комісія з питань академічної доброчесності

та етики педагогічних працівників

5.1. Комісія з питань академічної доброчесності та етики педагогічних працівників – незалежний орган для розгляду питань, пов’язаних із порушенням Положення щодо взаємного дотримання усіма учасниками освітнього процесу морально-етичних норм поведінки та правових норм цього Положення.

5.2. До складу Комісії входять представники педагогічного колективу та батьківської громади.

Персональний склад Комісії затверджується рішенням педагогічної ради.

Термін повноважень Комісії – 1 рік.

5.3. Комісія розглядає питання порушення морально-етичних норм поведінки та правових норм цього Положення за потребою або ж заявою учасників освітнього процесу.

5.4. Рішення про притягнення учасника освітнього процесу до академічної відповідальності має базуватися на доказах, а не на припущеннях.

5.5. Особа, яку звинувачують, повинна мати всю необхідну інформацію стосовно того, у чому саме і на яких підставах її звинувачують. Їй має бути забезпечено можливість участі на всіх етапах розгляду справи, а також можливість подання апеляції на прийняте рішення у визначеному внутрішніми нормативними документами порядку.

5.6. Комісія звітує про свою роботу двічі на рік.

 

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА:

1.Хартія основних прав Європейського Союзу [Електронний ресурс]: Міжнародний документ від 07.12.2000. – Електронні текстові дані. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_524

2.Цивільний кодекс України [Електронний ресурс]: Кодекс від 16.01.2003 № 435-IV з наступними змінами та доповненнями. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15

3.Закон України «Про авторське право та суміжні права» [Електронний ресурс]: Закон України від 23.12.1993 № 3792-XII з наступними змінами та доповненнями. – Режим доступу:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3792-12

4.4. Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII. (Набрання чинності 28.09.2017) Режим доступу: https://www.pedrada.com.ua/…/1484- znayomtesya-zakon-u…

5.5. Положення про академічну доброчесність педагогічних працівників та здобувачів освіти Турбівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №2 Липовецької районої ради Вінницької області. [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://lypovec-osvita.gov.ua/upload/files/